SGK Borç Yapılandırmaları

Van Organize Sanayi Başkanlığımızı ziyaret eden Van Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abidin Göksoy, borç yapılandırmalarıyla ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Van Organize Sanayi Başkanlığımızı ziyaret eden Van Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abidin Göksoy, borç yapılandırmalarıyla ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

 

Müdür Göksoy yapmış olduğu açıklama;

 

7256 sayılı yapılandırmanın son başvuru tarihinin 31.12.2020 tarihi olduğunu, müracaatların belirtilen tarihin mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen, posta yoluyla, e-Devlet üzerinden veya 31/12/2020 saat 23.59 a kadar e-Sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İl Müdürü Göksoy açıklamalarının devamında, yapılandırmanın

• 2020 yılı Ağustos ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin alacakları kapsadığını belirterek,

• Yeni Yapılandırma Kanunu kapsamındaki alacakların ise

✓          Sigorta primleri,

✓          Genel sağlık sigortası primi,

✓          İşsizlik sigortası primi,

✓          İdari para cezaları,

✓          İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları,

✓          Yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

✓          Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası ha

linde doğacak alacaklardan oluştuğunu söylemiştir.  İl Müdürü açıklamalarının devamında;

✓          Ayrıca Bağ-Kur (4/b) sigortalılarının borçlarını ödememeleri veya Yapılan

dırma Kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde 31.10.2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir.

 

Borç asıllarında herhangi bir indirim yapılmayacaktır.

• Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine YI-ÜFE

 (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncelleştirilecektir.

• Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’nunun en son 01.03.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan

kalan tutar (%90) silinecektir.

 

• Taksitli ödemeyi tercih edenlerin, borçlarını 2 taksit halinde ödemeleri halinde, prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin en son 30.04.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan

kalan tutar (%50) silinecektir.

 

• 31.08.2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup yapılandırma başvuru süresi sonu olan 31.12.2020 tarihine kadar kesinleşmiş idari para cezasının yarısı silinecek,

kalan yarısı gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncelleme yapılarak yapılandırılacaktır.

• Asgari işçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarı, gecikme cezası

ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncelleştirilecektir.

• Asılları ödenmiş alacakların, fer’ilerinin %40’ının ödenmesi halinde kalan %60’ı silinecektir.

• 4/b sigortalıları ile ek-5 ve ek-6 kapsamındaki sigortalılar, borçlarını yapılandırması ve

ilk taksiti ödemeleri halinde yapılandırma kapsamı dışında 60 gün ve üzeri prim borçlarının bulunmaması koşuluyla sağlık yardımlarından yararlanabilecektir.

• Rücuen alacaklar kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılabilecektir.

• Yersiz ödenen aylık ve gelirler kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılabilecektir.

• Yapılandırmadan yararlanmak için 31.12.2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak gerekmekte olup ilk taksit 01.03.2021’e kadar ödenmek üzere, ikişer aylık dönemlerde en fazla 18 taksitte ödenebilecektir.

• Taksitle ödemelerde uygulanacak katsayılar, 6 taksit için 1,045; 9 taksit için 1,083; 12 taksit için 1,105; 18 taksit için 1,15 olarak belirlenmiştir.

• Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir.

 

• Yapılandırılan borçlar İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve

özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı (36) eşit taksitte

ödenebilirler.

 

• Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin ödenmesi zorunludur. Ayrıca bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla ödenmesi zorunludur.

• Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarları kadar yapılan

dırma hükümlerinden yararlanabilecektir.

• Daha önce tatbik edilen hacizler bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

 

• 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırılan ve yapılandırmaları devam eden alacaklar için, bu kanun hükümlerinden yararlanamayacaktır.

• Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaları bozma koşuluna girmemiş ve hala taksitlerini ödemekte olan işverenler talep etmeleri

halinde yeni yapılandırmadan yararlanabilecekler.

• Kanun hükümlerinden yararlanmak için borçluların dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir.

• Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklar için, kanunun yayım tarihinden önce tahsil edilen alacakların ret veya iadesi yapılmayacaktır.

• Kanundaki başvuru süresi ve ilk taksit ödeme süresini 1 aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Gelir testine başvurmayanların 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine başvurması ha-

linde, GSS primleri gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihine göre güncelleştirilecektir.

• 2020/Ağustos ayı ve öncesine ait GSS primlerinin 30.04.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek ve bu kapsamdakiler 30.04.2021

tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

• Bağ-Kur sigortalılarının, durdurulmuş sigortalılık sürelerinin, durdurulmuş sürelere ait prim tutarının Yİ-ÜFE ile güncellenmiş halinin, Kanunun yayım tarihini takip eden aybaşından itibaren 2 ay içinde müracaat etmeleri ve 01.03.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde, durdurulmuş süreleri ihya edilerek sigortalılık süresinden sayılacak, bu kapsamdakilerden ödeyecekleri Yİ-ÜFE’li tutarda herhangi bir indirim yapılmayacaktır.